آشنایی با ما

پلتفرم مرا صدا کن یک پلتفرم باز متن برای ارتباط بین کاربران ایرانی پارسی زبان است که توسط گروه نرم افزاری راه اندازی شده است.